Polityka ochrony danych osobowych


I. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych państw członkowskich i innych przepisów o ochronie danych jest:

STEGO Elektrotechnik GmbH
Kolpingstraße 21
74523 Schwäbisch Hall
Niemcy

Telefon: +49 (0)791 95058-0
E-mail: info@stego.de


Imię i nazwisko oraz adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych administratora danych jest:

Wolfgang Steger, adwokat, certyfikowany inspektor ochrony danych DSB - TÜV
Am Neuen Weg 21
82041 Oberhaching

E-mail: steger@ra-steger.info
Telefon: 0178/7714857


II. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zasadniczo gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, a także naszych treści i usług oraz do osiągnięcia celu naszego przedsiębiorstwa. Dane osobowe naszych użytkowników są zasadniczo gromadzone i wykorzystywane wyłącznie za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z przyczyn obiektywnych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.


2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub ochrony naszych nadrzędnych uzasadnionych interesów. Nasze uzasadnione interesy opierają się na osiągnięciu celu naszej firmy.

Jeśli uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, Art. 6 (1) (a) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) służy jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, są określone w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również kroków przetwarzania niezbędnych do wykonania środków przedumownych.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, art. 6 (1) (c) RODO stanowi podstawę prawną.

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej powodują konieczność przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej i jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad takim uzasadnionym interesem, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

3. Kategorie odbiorców i danych osobowych oraz ich pochodzenie

Przekazujemy dane osobowe naszym partnerom biznesowym i usługodawcom, aby osiągnąć cele naszej firmy. Aby osiągnąć cele naszej firmy, zazwyczaj wykorzystujemy dane kontaktowe i adresowe naszych klientów i partnerów biznesowych. Zasadniczo otrzymujemy dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub, za zgodą osoby, której dane dotyczą, w wyjątkowych przypadkach od stron trzecich.


4. Przekazywanie danych do krajów trzecich

Zasadniczo nie ujawniamy danych osobowych odbiorcom w krajach trzecich (tj. krajach spoza UE). W odniesieniu do poszczególnych funkcji na naszej stronie internetowej możliwe jest, że dane mogą być przekazywane odbiorcom w krajach trzecich. W takich przypadkach działamy w celu zapewnienia, że oprócz zgody wymaganej do przekazania, odbiorca w kraju trzecim zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych (lub że ma zastosowanie wyjątek zgodnie z art. 49 ust. 1 RODO).


5. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe danej osoby zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie mieć zastosowanie. Przechowywanie może być ponadto wykonywane, jeśli zostało to przewidziane przez prawodawców europejskich lub krajowych w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.


Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które użytkownik wysyła do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.


III. Pliki cookie

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookies. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "sesyjne pliki cookie". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty użytkownika. Inne pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są wymagane do procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji (np. funkcji koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6 (1) (f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. W przypadku przechowywania innych plików cookie (np. plików cookie służących do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce ochrony danych i są aktywowane przez nas wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez użytkownika, tj. podstawa prawna jest określona w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6 (1) (a) RODO.

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane przez niego do naszej witryny. Użytkownik ma zatem pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Pliki cookie, które są już przechowywane, można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej możliwe jest, że nie wszystkie funkcje strony internetowej będą mogły być nadal wykorzystywane w pełnym zakresie.

Nasza witryna wykorzystuje przejściowe pliki cookie. Są one automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki i często nazywane sesyjnymi plikami cookie. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego różne żądania z przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Umożliwia to rozpoznanie komputera użytkownika po powrocie na naszą stronę internetową. Te pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

Nasza witryna korzysta również z trwałych plików cookie. Są one automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Użytkownik może również usunąć te pliki cookie w dowolnym momencie.


IV. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy wywoływana jest nasza strona internetowa, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego.

Gromadzone są następujące dane:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas zapytania serwera
 • Adres IP

Dane te są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6 (1) (f) RODO.


3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji.

Adres IP jest przechowywany w plikach dziennika w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane są wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście dane nie są analizowane do celów marketingowych.

Cele te potwierdzają również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6 (1) (f) RODO.


4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów ich gromadzenia. W każdym przypadku, gdy dane są gromadzone w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej sesji.

Jeśli dane są przechowywane w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest przechowywanie danych dłużej. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane, co oznacza, że nie jest już możliwe zidentyfikowanie klienta wywołującego witrynę.


5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych związanych z udostępnianiem strony internetowej i przechowywanie ich w plikach dziennika jest konieczne do obsługi strony internetowej. W związku z tym użytkownicy nie mają możliwości sprzeciwienia się temu.


V. Formularz kontaktowy i kontakt e-mail

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można nawiązać kontakt drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w masce wprowadzania danych zostaną przesłane do nas i zapisane. Dane te to:

- Powitanie
- Imię, nazwisko
- E-mail
- Sektor
- Wiadomość

W momencie wysyłania wiadomości zapisywane są również następujące dane:

(1) Adres IP użytkownika

W celu przetworzenia zapytania użytkownika, a w szczególności w przypadku zapytań technicznych, w celu uzyskania ofert i realizacji umowy, przekazujemy zapytanie użytkownika i powiązane z nim dane osobowe do Spółki z grupy STEGO, która jest lokalnie odpowiedzialna za użytkownika. Przekazywanie danych odbywa się wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@stego.de. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu cofnięcia zgody. Zastrzegamy sobie również prawo, po cofnięciu zgody, do wykorzystania ustawowego zezwolenia, jeśli takie zezwolenie jest istotne, do dalszego przetwarzania. Zapytania, za które STEGO Elektrotechnik GmbH nie jest lokalnie odpowiedzialna, nie mogą być przetwarzane bez zgody użytkownika. Jeśli odpowiedzialna za użytkownika spółka krajowa znajduje się w kraju trzecim, zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych, stosując odpowiednie standardowe klauzule umowne UE.

W celu przetwarzania danych, zgoda użytkownika zostanie uzyskana podczas procesu wysyłania, a odniesienie do niej zostanie umieszczone w niniejszej polityce prywatności.

W tym kontekście żadne dane nie będą przekazywane stronom trzecim (z wyjątkiem danych przekazywanych w celu opisanym powyżej do lokalnego Stego natco odpowiedzialnego). Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia zapytania.

Alternatywnie można skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane wraz z wiadomością e-mail będą przechowywane.2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych jest określona w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 (1) (a) RODO, jeśli użytkownicy wyrazili na to zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 (1) (f) RODO. Jeśli kontakt e-mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkowe podstawy prawne przetwarzania danych są określone w art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6 (1) (b) RODO.


3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetwarzania inicjowania kontaktu i składania zapytań, w szczególności zapytań technicznych, uzyskiwania ofert i realizacji umowy. W przypadku kontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej również uznaje się to za niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.


Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.


4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania w formularzu kontaktowym i danych przesłanych pocztą elektroniczną uważa się, że ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa jest uważana za zakończoną, gdy z okoliczności jasno wynika, że dana sprawa została ostatecznie rozwiązana.

Dane osobowe zebrane dodatkowo podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.


VI. Media społecznościowe

(1) Obecnie korzystamy z następujących wtyczek mediów społecznościowych: Facebook, Pressbox, Twitter i LinkedIn. Korzystamy przy tym z tak zwanego rozwiązania "dwóch kliknięć". Oznacza to, że gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, żadne dane osobowe nie są początkowo przekazywane dostawcom wtyczek. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu na pudełku po początkowej literze lub logo. Zapewniamy możliwość bezpośredniej komunikacji z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku. Tylko po kliknięciu zaznaczonego pola i aktywowaniu go dostawca wtyczki otrzyma informację, że użytkownik odwiedził odpowiednią stronę naszej oferty online. Ponadto przekazywane będą również dane wymienione w punkcie IV. niniejszej polityki. Zgodnie z odpowiednimi dostawcami w Niemczech, w przypadku Facebooka (i Xing) adres IP jest anonimizowany natychmiast po jego zebraniu. Aktywując wtyczkę, dane osobowe użytkownika są przesyłane do odpowiedniego dostawcy wtyczki i tam przechowywane (w przypadku dostawców amerykańskich odbywa się to w USA). Ponieważ dostawca wtyczki gromadzi dane w szczególności za pomocą plików cookie, zalecamy usunięcie wszystkich plików cookie za pomocą ustawień bezpieczeństwa przeglądarki przed kliknięciem wyszarzonego pola.

(2) Nie mamy wpływu na gromadzone dane i procedury przetwarzania danych ani nie jesteśmy świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania ani okresów przechowywania. Nie posiadamy również żadnych informacji na temat usuwania zgromadzonych danych przez dostawcę wtyczki.

(3) Dostawca wtyczki przechowuje dane zebrane na temat użytkownika jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub projektowania swojej strony internetowej w oparciu o potrzeby. Taka analiza jest przeprowadzana w szczególności (również dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu prezentowania reklam opartych na potrzebach i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu takich profili użytkowników. Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczki. Za pośrednictwem wtyczek oferujemy możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy ulepszyć nasze usługi i uczynić je bardziej interesującymi dla użytkowników. Podstawa prawna korzystania z wtyczek jest określona w Art. 6 (1) (1) (f) RODO.

(4) Przekazywanie danych odbywa się niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto u dostawcy wtyczki i jest tam zalogowany. Jeśli użytkownik jest zalogowany u dostawcy wtyczki, jego dane zebrane przez nas zostaną bezpośrednio przypisane do jego konta u dostawcy wtyczki. Jeśli klikniesz aktywowany przycisk i na przykład umieścisz link do strony, dostawca wtyczki również zapisze te informacje na Twoim koncie użytkownika i udostępni je publicznie Twoim kontaktom. Zalecamy regularne wylogowywanie się po skorzystaniu z sieci społecznościowej, ale w szczególności przed aktywacją przycisku, ponieważ pomoże to uniknąć przypisania do profilu u dostawcy wtyczki.

(5) Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w następujących politykach ochrony danych tych dostawców. Znajdziesz tam również dodatkowe informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz opcji ustawień w celu ochrony swojej prywatności.

(6) Adresy odpowiednich dostawców wtyczek i adresy URL z ich informacjami o ochronie danych są następujące:

a) Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;
www.facebook.com/policy.php; dodatkowe informacje na temat gromadzenia danych: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other i www.facebook.com/about/privacy/your-info.

b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA;
twitter.com/privacy.

c) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA;
www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


VII. Google Analytics

(1) Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. ("Google"). Korzystanie to opiera się na art. 6 (1) (1) (f) RODO. Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika, takie jak

 • typ/wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny,
 • adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona),
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP)
 • czas żądania serwera,

są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Dodaliśmy również kod "anonymizeIP" do Google Analytics na tej stronie. Gwarantuje to maskowanie adresu IP użytkownika, dzięki czemu wszystkie dane są gromadzone anonimowo. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

(2) W imieniu operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Korzystamy z Google Analytics tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to wcześniej zgodę. Użytkownik może zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio dostosowując ustawienia oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

(3) Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, można również uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych, klikając ten link: Wyłącz zbieranie danych przez Google Analytics dla tej witryny.

Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu informacji w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Plik cookie rezygnacji jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej witryny i jest przechowywany na urządzeniu użytkownika. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, będziesz musiał ponownie ustawić plik cookie rezygnacji.

(4) Używamy również Google Analytics do analizy danych z plików cookie podwójnego kliknięcia, a także AdWords do celów statystycznych. Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, może to wyłączyć za pomocą Menedżera preferencji reklam(http://www.google.com/settings/ads/onweb).

(5) Informacje stron trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, przegląd ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także polityka prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

VIII. Google AdSense

Ta strona internetowa korzysta z Google AdSense, usługi integracji reklam firmy Google Inc. ("Google"). Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense wykorzystuje tak zwane "pliki cookie". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Google AdSense wykorzystuje również tak zwane sygnały nawigacyjne (niewidoczne grafiki). Te sygnały nawigacyjne umożliwiają analizę informacji, takich jak ruch odwiedzających na tych stronach.

Informacje generowane przez pliki cookie i sygnalizatory WWW dotyczące korzystania z tej witryny (w tym adres IP) i dostarczania formatów reklamowych są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te mogą być udostępniane przez Google partnerom umownym Google. Google nie będzie jednak łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi na jego temat.

Przechowywanie plików cookie AdSense opiera się na art. 6 (1) (f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Użytkownik może odrzucić korzystanie z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google danych zebranych na jego temat w sposób opisany powyżej i w wyżej wymienionym celu.IX. Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Niniejsza witryna korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google").

W kontekście Google AdWords używamy tak zwanego śledzenia konwersji. Po kliknięciu reklamy umieszczonej przez Google, plik cookie jest ustawiany w celu śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymają jednak informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkowników.

Jeśli nie chcesz, aby tak się działo, możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie wymaganych dla tych technologii, na przykład zmieniając ustawienia przeglądarki. W takim przypadku wizyta użytkownika nie zostanie uwzględniona w statystykach użytkowników.

Użytkownik może zapobiec uczestnictwu w tej procedurze śledzenia na różne sposoby:

a) poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, w szczególności wyłączenie plików cookie stron trzecich oznacza, że użytkownik nie będzie otrzymywać żadnych reklam od dostawców zewnętrznych;

b) wyłączając pliki cookie do śledzenia konwersji poprzez ustawienie przeglądarki tak, aby blokowała pliki cookie z domeny"www.googleadservices.com", www.google.de/settings/ads, to ustawienie zostanie wyczyszczone po usunięciu plików cookie;

c) poprzez dezaktywację reklam opartych na zainteresowaniach dostawców, którzy są częścią kampanii samoregulacji "About Ads" za pośrednictwem linku www.aboutads.info/choices, to ustawienie zostanie usunięte po usunięciu plików cookie;

d) poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej usługi.

Przechowywanie "plików cookie konwersji" odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6 (1) (f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Więcej informacji na temat Google AdWords i śledzenia konwersji Google można znaleźć w Polityce prywatności Google: www.google.de/policies/privacy/.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku wyłączenia plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.X. Piksel Facebooka

(1) Za zgodą użytkownika korzystamy z "piksela działań odwiedzających" firmy Facebook Inc. ("Facebook"). Umożliwia on nam śledzenie działań użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy na Facebooku. Pozwala nam to mierzyć skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych.

(2) Zgoda jest udzielana za pomocą tzw. procedury opt-in. "Visitor Action Pixel" zostanie aktywowany tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie przycisk zgody na "Visitor Action Pixel" na stronie internetowej.

(3) Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na korzystanie z "Piksela akcji dla odwiedzających". Użytkownik może oświadczyć, że cofa zgodę, klikając podany link. Kliknij tutaj, jeśli chcesz wycofać swoją zgodę.

(4) Zebrane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, tj. nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym będziemy informować zgodnie z naszym stanem wiedzy. Facebook może powiązać te informacje z kontem użytkownika na Facebooku, a także wykorzystywać je do własnych celów promocyjnych, zgodnie z polityką Facebooka dotyczącą wykorzystania danych(https://www.facebook.com/about/privacy/). Użytkownik może zezwolić Facebookowi i jego partnerom na wyświetlanie reklam na Facebooku i poza nim. W tym celu na komputerze użytkownika może być również przechowywany plik cookie.

(5) Informacje osób trzecich: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia; dyrektorzy zarządzający: Gareth Lambe, Shane Crehan; zarejestrowana w Urzędzie Rejestracji Spółek Republiki Irlandii; numer spółki 462932.
Polityka wykorzystania danych: www.facebook.com/about/privacy


XI. Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego nam adresu e-mail i czy zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Żadne dodatkowe dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Dane wprowadzone w formularzu rejestracji do newslettera będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i wykorzystywanie go do wysyłania newslettera można wycofać w dowolnym momencie, na przykład klikając link "anuluj subskrypcję" w newsletterze. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane przekazane nam przez użytkownika w celu subskrypcji biuletynu będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu i usuwane po anulowaniu subskrypcji biuletynu. Nie będzie to miało wpływu na dane, które zostały przez nas zapisane w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru członkowskiego).XII. Wtyczki

1. YouTube

(1) W naszej ofercie online zintegrowaliśmy filmy z YouTube, które są przechowywane na stronie www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie one są osadzone w "rozszerzonym trybie prywatności", co oznacza, że żadne dane o użytkowniku nie są przesyłane do YouTube, jeśli użytkownik nie odtwarza filmów. Dane, o których mowa w sekcji 2, są przekazywane wyłącznie podczas odtwarzania filmów. Nie mamy wpływu na transmisję tych danych.

(2) Odwiedzając stronę internetową, YouTube otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej podstrony naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są odpowiednie dane, o których mowa w niniejszych zasadach. Odbywa się to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane są bezpośrednio powiązane z jego kontem. Jeśli użytkownik nie chce tego powiązania ze swoim profilem w serwisie YouTube, musi wylogować się przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej w celu dostosowania jej do potrzeb. Taka analiza jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu dostarczania reklam opartych na potrzebach i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu takich profili użytkowników, ale musi skontaktować się z YouTube, aby skorzystać z tego prawa.

(3) Dodatkowe informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube są dostępne w polityce prywatności. Znajdują się tam również dodatkowe informacje na temat praw i ustawień użytkownika w celu ochrony jego prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza również dane osobowe użytkowników w USA.

2. Mapy Google

(1) Na tej stronie internetowej korzystamy z usługi Google Maps. Pozwala nam to wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwia wygodne korzystanie z funkcji mapy. Pomaga nam to ulepszyć naszą usługę i uczynić ją bardziej interesującą dla użytkownika. Podstawa prawna korzystania z Google Maps jest określona w art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. 6 (1) zdanie 1 (f) RODO.

(2) Gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową, Google otrzymuje informację, że wywołał odpowiednią podstronę naszej witryny. Ponadto przekazywane są dane, o których mowa w sekcji IV niniejszej polityki. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik jest zalogowany, czy też konto użytkownika nie istnieje. Gdy użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane są bezpośrednio powiązane z jego kontem. Jeśli użytkownik nie chce, aby dane były przypisywane do jego profilu w Google, musi wylogować się przed aktywacją przycisku. Google przechowuje dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej zgodnie z potrzebami. Taka analiza jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu dostarczania reklam opartych na potrzebach i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu takich profili użytkowników, ale musi skontaktować się z Google, aby skorzystać z tego prawa.

(3) Dodatkowe informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Znajdziesz tam również dodatkowe informacje na temat swoich praw i ustawień w celu ochrony prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza również dane osobowe użytkownika w USA.

(4) Informacje stron trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. warunki użytkowania: http: //www.google.com/analytics/terms/de.html, przegląd ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także polityka prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy.


XIII. Przetwarzanie przy użyciu obrazów CAD

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość przeglądania oferowanych przez nas produktów w postaci obrazów CAD. W tym celu prosimy użytkownika o podanie adresu e-mail, na który wysyłamy łącze, które po kliknięciu otwiera żądany obraz produktu. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na kontaktowanie się z nami w celach reklamowych, wykorzystamy jego adres e-mail wyłącznie do wysłania linku do obrazu produktu i automatycznie usuniemy go najpóźniej po 14 dniach. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na działania promocyjne, będziemy regularnie wykorzystywać jego adres e-mail w celu przesyłania mu najnowszych informacji o naszych produktach (takich jak premiery produktów, nowe warianty i funkcje produktów), usługach (takich jak korzystanie z usługi online "Narzędzie obliczeniowe STEGO do obliczania wydajności ogrzewania i chłodzenia") i wydarzeniach (takich jak targi, seminaria internetowe). Nie udostępniamy adresu e-mail użytkownika stronom trzecim.

 

XIV. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli dane osobowe są przetwarzane przez użytkownika, uznaje się go za osobę, której dane dotyczą, w rozumieniu RODO i przysługują mu następujące prawa w stosunku do administratora danych:


1. Prawo do informacji


Użytkownik może zażądać od administratora danych potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przez nas przetwarzane.

Za każdym razem, gdy takie przetwarzanie jest wykonywane, użytkownik może zażądać od administratora danych następujących informacji:

(1) cele przetwarzania danych osobowych

(2) kategorie przetwarzanych danych osobowych;

(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały lub zostaną ujawnione;

(4) planowany okres przechowywania danych osobowych dotyczących użytkownika lub, jeśli nie można podać konkretnych informacji, kryteria określania okresu przechowywania;

(5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

(6) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

(7) wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą

(8) obecność zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 22 (1) i (4) RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - przydatne informacje na temat logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Użytkownik ma prawo zażądać informacji, czy jego dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście użytkownik może zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. 46 RODO w związku z przekazywaniem danych.


2. Prawo do sprostowania


Użytkownik ma prawo zażądać od administratora danych sprostowania i/lub zintegrowania wszelkich przetwarzanych danych osobowych dotyczących użytkownika, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator danych dokona sprostowania bez zbędnej zwłoki.


5. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Z zastrzeżeniem następujących warunków, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych:

(1) jeżeli użytkownik kwestionuje prawidłowość dotyczących go danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych

(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych;

(3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale użytkownik potrzebuje tych danych w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony swoich praw; lub

(4) użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 21 (1) RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora danych przeważają nad powodami użytkownika.

W każdym przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostało ograniczone, takie dane mogą być przetwarzane, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub jej państwa członkowskiego.

Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami, użytkownik zostanie poinformowany przez administratora danych przed zniesieniem ograniczenia.6. Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia danych

Użytkownik może zażądać od administratora danych usunięcia dotyczących go danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator danych jest zobowiązany do usunięcia takich danych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jeden z poniższych powodów:


(1) Dane osobowe dotyczące użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane.

(2) Użytkownik cofnął zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 (1) (a) RODO lub Art. 9 ust. 2 (a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

(3) Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 (1) RODO i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 (2) RODO. 21 (2) RODO.

(4) Dane osobowe dotyczące użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem.

(5) Usunięcie danych osobowych dotyczących użytkownika jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa unijnego lub krajowego, któremu podlega administrator danych.

(6) Dane osobowe dotyczące użytkownika zostały zgromadzone w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.


b) Informacje przekazywane stronom trzecim

Jeśli administrator danych upublicznił dane osobowe dotyczące użytkownika i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, administrator danych przekaże te dane osobom trzecim. 17 (1) RODO, administrator danych podejmie odpowiednie środki, w tym techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, w celu poinformowania administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że użytkownik, jako osoba, której dane dotyczą, zażądał od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.


c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do

(1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

(2) w celu wywiązania się z prawnego obowiązku nałożonego na administratora danych na mocy prawa Unii lub prawa krajowego, któremu podlega administrator danych, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych;

(3) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z Art. 9 (2) (h) i (i) RODO oraz art. 9 (3) RODO. 9 (3) RODO;

(4) do celów archiwalnych, naukowych lub historycznych w interesie publicznym lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO. 89 (1) RODO, jeżeli prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w lit. a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, lub

(5) w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.


7. Prawo do informacji

Jeśli użytkownik skorzystał z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator danych jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe dotyczące użytkownika, o tym sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.

Użytkownik ma prawo zostać poinformowany o tych odbiorcach przez administratora danych.


8. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać dotyczące go dane osobowe, które dostarczył administratorowi danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych bez ingerencji administratora danych, któremu dane osobowe zostały udostępnione, z zastrzeżeniem, że

(1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 (1) (a) RODO lub Art. 9 (2) (a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 (1) (b) RODO. 6 (1) (b) RODO oraz

(2) przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, użytkownik ma również prawo do żądania, aby dotyczące go dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.


9. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Administrator danych nie będzie już przetwarzać danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że będzie w stanie wykazać istotne, uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika, lub jeśli przetwarzanie odbywa się w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiej reklamy, w tym profilowania, jeśli jest ono powiązane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, jego dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

Użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE, za pomocą zautomatyzowanych procedur obejmujących specyfikacje techniczne.


10. Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na mocy przepisów o ochronie danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odwołać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.


11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. Nie ma to zastosowania, jeśli decyzja

(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a administratorem danych

(2) jest dozwolona na mocy przepisów unijnych lub krajowych, którym podlega osoba odpowiedzialna, a przepisy te przewidują odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności użytkownika oraz jego uzasadnionych interesów; lub

(3) za wyraźną zgodą użytkownika.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. 9 (1) RODO, chyba że Art. 9 (2) (a) lub (g) i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w (1) i (3), administrator danych podejmie odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika, które obejmują co najmniej prawo do uzyskania interwencji dowolnej osoby ze strony administratora danych, przedstawienia własnego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.12. Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, poinformuje skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej zgodnie z art. 78 RODO. 78 RODO.

Organem nadzorczym odpowiedzialnym za administratora danych jest


Krajowy komisarz Badenii-Wirtembergii ds. ochrony danych i wolności informacji
Königstrasse 10 a
70173 Stuttgart

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Telefon: 0711/615541-0
Fax: 0711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de